Igazgatótanács

Az igazgatóság jelenleg három tagból áll: 

Végrehajtó bizottság

A Végrehajtó bizottság 11 tagból áll:

 

 

Felügyelő Bizottság

Az Igazgatóság a törvényben, a társasági szabályzatban, valamint a Felügyelő Bizottság és bizottságai belső szabályzatában meghatározott feltételek mellett folyamatosan felügyeli a társaság Igazgatóságát. Az év minden szakában elvégzi az ellenőrzéseket, és bekérhet minden olyan dokumentumot, amelyet feladatai ellátása során hasznosnak tart. 

További információ

A Felügyelő Bizottság különösen minden félév lejárta után ellenőrzi az Igazgatóság által készített féléves és éves összevont (konszolidált) beszámolót. A Felügyelő Bizottság minden rendes közgyűlésen jelentést tesz az Igazgatóság által készített vezetőségi jelentésről, valamint az előző évi összevont (konszolidált) beszámolóról.  

Az igazgatóság rendszeresen tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a csoport gazdálkodási céljairól és azok teljesüléséről (különös tekintettel az éves költségvetésre és a beruházási tervre), valamint a befektetési, kockázatkezelési és humánerőforrás-gazdálkodási politikáról és azok csoporton belüli megvalósításáról. Az Igazgatóság a szokatlan helyzeteket tárgyalja. 

A Felügyelő Bizottság belső szabályzata rögzíti tagjainak az AFEP-MEDEF Vállalatirányítási Kódexben meghatározott kötelezettségeit is. Az alapszabály különösen azt írja elő, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai további képzést kérhetnek a társaság és az általa irányított társaságok sajátosságairól, üzletágairól és üzletágairól, valamint alkalmanként tájékoztatást kérhetnek, illetve tagjait meghallgathatják. az igazgatóság vagy a végrehajtó bizottság tagjai. Végezetül az is rögzítésre kerül, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai általában rendszeres, folyamatos tájékoztatást kapnak a társaság eredményeiről, tevékenységéről és fejlesztéseiről. 

A Felügyelő Bizottság belső szabályzata határozza meg üléseinek feltételeit. Ebből következően a Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke, akadályoztatása esetén az alelnöke hívja össze, a rendelkezésre álló eszközökkel akár szóban is.  

Az elnöknek azonban össze kell hívnia a Felügyelő Bizottságot, ha az Igazgatóság legalább egy tagja, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak legalább egyharmada erre vonatkozó indokolt írásbeli kérelmet nyújt be, a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül. Ha a megkeresésre nem érkezik válasz, annak előadója(i) az ülés napirendjének biztosításával maga is összehívhatja az ülést.  

Az Igazgatóság legalább háromhavonta ülésezik, hogy megvizsgálja az Igazgatóság által az Audit Bizottság igénye szerint elé terjesztendő negyedéves jelentést, valamint az Igazgatóság által közölt dokumentumokat és információkat, valamint bármely más időpontban, amikor az a vállalat érdekében áll. Az ülések gyakoriságának és hosszának olyannak kell lennie, hogy lehetővé tegye a Felügyelő Bizottság felelősségi körébe tartozó témák vizsgálatát és elmélyült megvitatását.  

Az üléseket az elnök, távolléte esetén az alelnök vezeti. Az elnök és az alelnök távolléte esetén a Felügyelő Bizottság egy, az Igazgatóság által kijelölt tagja elnököl. A Felügyelő Bizottság határozatképességének és többségének számításakor jelen lévőnek minősülnek azok a tagok, akik azonosításukat lehetővé tevő videokonferencia vagy konferenciahívás útján jelen vannak, és hatékony részvételüket garantálni tudják, az előírt feltételekkel. alkalmazási jogszabályokkal és rendelettel.  

Végül az alapszabály rögzíti a Felügyelő Bizottság működésének értékelésének módszertanát. Ennek érdekében a Felügyelő Bizottságnak a jelölő- és javadalmazási bizottság jelentése alapján évente egyszer napirendi pontot kell jelölnie működési módjának értékelésére. A Felügyelő Bizottságról és bizottságairól legalább háromévente formális értékelést kell készíteni, amelyet lehetőség szerint a Felügyelő Bizottság független tagja vezet, és szükség szerint külső tanácsadó bevonásával. Az éves jelentés tájékoztatja a részvényeseket az értékelések eredményeiről és az azt követő intézkedésekről. 

Bezár

Ellenőrző bizottság

Az Audit Bizottság feladata a pénzügyi és számviteli információk előállításával és ellenőrzésével kapcsolatos kérdések nyomon követése, valamint a kockázatkövető és belső működési kontrollrendszer hatékonyságának biztosítása a Felügyelő Bizottság ellenőrzési funkcióinak egyszerűsítése érdekében. Ennek keretében az Audit Bizottság különösen a következő feladatokat látja el: (i) a pénzügyi információk előállítási folyamatának nyomon követése, (ii) a belső kontrollokhoz, belső ellenőrzésekhez és kockázatkezeléshez használt rendszerek hatékonyságának nyomon követése a pénzügyi, ill. számviteli információk, (iii) a társaság bejegyzett könyvvizsgálói által a konszolidált társasági beszámoló kötelező könyvvizsgálatának nyomon követése, és (iv) a bejegyzett könyvvizsgálók függetlenségének figyelemmel kísérése.

 • Tagok

  Antoine Burel
  Elnök

  Thierry Morin
  Független tag

  Magali Chessé
  Tag

 • Az Ellenőrző Bizottság alapszabálya

  Az Audit Bizottság alapszabálya kimondja, hogy a társaság rendelkezik minden olyan forrással, amelyet a bizottság feladatainak ellátásához szükségesnek tart. A bizottság különösen a társaság és a csoport társaságainak törvényes könyvvizsgálóit, a pénzügyi, számviteli és pénzkezelési igazgatót, valamint a belső ellenőrzési vezetőjét hallgathatja meg. Ha a bizottság úgy dönt, ezeket a személyeket az igazgatótanács tagjainak jelenlétén kívül is meghallgathatja. Felkérheti továbbá az igazgatótanácsot, hogy adjon meg minden olyan információt, amelyet szükségesnek tart. A bizottság az Igazgatótanács elnökének tájékoztatása után és a Felügyelőbizottság és az Igazgatótanács felé történő jelentéstétel feltételével kapcsolatba léphet az Igazgatótanács tagjaival is. A bizottság megkapja a hatáskörébe tartozó jelentős dokumentumokat (pénzügyi elemzők és hitelminősítő intézetek feljegyzései, könyvvizsgálói megbízások összefoglalói stb.) Szükségesnek ítélt további vizsgálatokat is kérhetnek. 

  Az Audit Bizottság éves és negyedéves beszámolóvizsgálataihoz csatolni kell a jog szerinti könyvvizsgálók beszámolóját, amely kiemeli az eredmények főbb pontjait és a választott beszámolási lehetőségeket, valamint a pénzügyi igazgató beszámolóját, amely ismerteti a vállalat jelentős kockázatoknak való kitettségét és a mérlegen kívüli kötelezettségvállalásokat. A bizottság üléseit a felügyelőbizottság ülései előtt tartja, és amikor csak lehetséges, legalább két nappal az ülések előtt, amikor az auditbizottság üléseinek napirendje a féléves és éves beszámolóknak a felügyelőbizottság általi vizsgálatát megelőzően történő vizsgálatára terjed ki. 

Kinevezési és javadalmazási bizottság

A kinevezési és javadalmazási bizottság elsődleges feladata, hogy segítse a felügyelőbizottságot a társaság vezető testületeinek összeállításában, valamint az igazgatósági tagok valamennyi javadalmazásának és juttatásának meghatározásában és rendszeres elbírálásában, beleértve a halasztott juttatásokat és/vagy a csoporttól való önkéntes vagy kényszerű távozásért járó kompenzációt is. Ennek keretében különösen a következő feladatokat látja el: (i) javaslatok a felügyelőbizottság, az igazgatótanács, a tanácsadó bizottság és a felügyelőbizottság nem független tagjainak jelölését elemző bizottság tagjainak jelölésére, (ii) a felügyelőbizottsági tagok felhalmozott hivatali idejének éves értékelése, (iii) az igazgatótanács tagjainak valamennyi javadalmazási feltételére vonatkozó vizsgálata és javaslat a felügyelőbizottságnak, (iv) a jelenléti ívek szétosztásának módjára vonatkozó vizsgálat és javaslat a felügyelőbizottságnak, valamint (v) egyéb eseti feladatok.

 • Tagok

  Fabrice Barthélemy
  Elnök

  Thierry Morin
  Független tag

  Valérie Gandré
  Tag

Vállalati Társadalmi Felelősség (CSR) Bizottság

A Vállalati Társadalmi Felelősség (CSR) Bizottság feladata, hogy segítse a Felügyelő Bizottságot a csoport CSR politikájának és stratégiájának nyomon követésében.

Ennek keretében a CSR-bizottság különösen a következő feladatokat látja el: figyelembe véve a csoport vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos kötelezettségvállalásait és stratégiáját, biztosítani, hogy a csoport a lehető legnagyobb mértékben előre lássa a CSR-rel kapcsolatos főbb kérdéseket, kockázatokat és lehetőségeket, valamint ajánlásokat adjon ki a csoport CSR-politikájára és az abban elért eredményekre vonatkozóan.

 • Tagok

  Florence Noblot
  Elnök

  Philippe Delleur
  Független tag

  Amy Flikerski
  Tag

  Antoine Burel
  Független tag

Könyvvizsgálók

PricewaterhouseCoopers Audit

Képviselő: Edouard Sattler
Versailles-i Jog szerinti Könyvvizsgálók Regionális Társaságának tagja 

63, rue de Villiers
92200 Neuilly

A 2019. május 23-i közgyűlésen hat pénzügyi évre megújított kinevezés, amely a 2024. december 31-ével záruló pénzügyi évet lezáró közgyűlés végén lejár. 

Mazars

Képviselő: Francisco Sanchez
Versailles-i Jog szerinti Könyvvizsgálók Regionális Társaságának tagja 

Henri Regnault utca 61. 
92400 Courbevoie

A 2019. május 23-i közgyűlésen hat pénzügyi évre megújított kinevezés, amely a 2024. december 31-ével záruló pénzügyi évet lezáró közgyűlés végén lejár.